Aktuálne

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Krúžky zabezpečujeme v spolupráci s CVČ Havranské na základe vzdelávacieho poukazu (kontaktná osoba Mgr. Lucia Sirotiarová, (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica) . Po vyplnení elektronického formuláru Vás bude kontaktovať. Na prvej hodine Vám bude pripravená prihláška na podpis do CVČ a súhlas s tvorbou fotografií  pre potreby propagácie lezeckých aktivít s využitím na nástenke Horoklubu a elektronických médiách Horoklubu ŠK UMB.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 70 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  mesačnej platby dopredu  na účet. Platba v priebehu septembra bude v hotovosti na mieste
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia . Neprítomnosť (choroba, karanténa) svojho dieťaťa mi nahláste vždy sms na telefónne číslo VEDÚCEHO KRÚŽKU najneskôr v deň konania krúžku do 9,00 hod. V prípade že tak neurobíte nemôžeme Váš príspevok 5Eur/lekciu presunúť na ďalšie obdobie.
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2022. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nerealizujú
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (V PRÍPADE, ŽE SA ZMENIA PANDEMICKÉ OPATRENIA bude možné pozorovať činnosť z balkóna telocvične)
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

Rozpis platieb za krúžky:
mesiac október 20 Eur
mesiac november - 20 Eur  (1,2 a 17.11 krúžok nebude)
mesiac december .... Eur
 
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vašeho dieťaťa v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 • Pondelok 15,45-16,55 hod. prvá oboznamovacia hodina 20.9.2021,- (veková skupina 6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí) vedúca krúžku p. Buntová 0950428930
 • Utorok 15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 21.9.2021, (veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí) vedúca krúžku p. Šaffová 0944440016
 • Streda 15,30-17,00 hod. prvá oboznamovacia hodina 22.9.2021, (študenti stredných škôl) vedúci krúžku p. Štorcel 0949318518
 • Štvrtok  15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 23.9.2021,  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí) vedúca krúžku p. Sekerková 0908736588